© 2012 abckidsnursery.com All Rights Reserved
Custom Search
หน้าแรก.

รุ้จักเรา.

กิจกรรมดีๆ.

เสียงติชม.

นโยบาย/สวัสดิการ.

ระเบียบการ/สมัคร.

คณะผู้บริหาร.

บัณฑิตน้อย.

โลกของเด็ก.

เหตุการณ์ทั่วไป.

ด้านการศึกษา.

ภาพน่ารัก.

ระบบวงจรปิด.

ติดต่อเรา.

รับสมัคร

●รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และ AU PAIR THAILAND

รับสมัคร ครูปฐมวัย หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ไพรัตน์ 085-123-0331

250/183 ม.กฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซ.2) ซ.บางปลา 18

ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร : 085-123- 0331,089- 699-6773

        : 02-752-3240

 

http://bbbnursery.com/

สถานรับเลี้ยง และ
พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

แอนด์ เนิร์สเซอรี่

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย/ที่ปรึกษา สถานรับเลี้ยง

ประสบการณ์ : ครูอนุบาล 35 ปี

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ เลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสุขภาพ

ประสบการณ์ : ทำงานโรง พยาบาล 15 ปี

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ

โดยอาจารย์  ฉัตรปวีณ์   กิตติวัชร์อังกูร

 

โปรแกรมที่ให้บริการ

 

         ปรับพฤติกรรมและกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล  โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการบำบัดเด็กที่มีปัญหาด้าน

พฤติกรรม,  ปัญหาด้านสมาธ,ิ  ปัญหาด้านอารมณ์, ปัญหาด้านการปรับตัวทางสังคม และ ระบบปราสาทรับ

สัมผัส  ซึ่งทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น ไม่ชอบการสัมผัส หลีกเลี่ยงการสบตา กลัวสิ่งแปลกใหม่   กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการช้า เป็นต้น

 

ช่วงเวลาทำกิจกรรม  08.30 น. -  17.00 น. จันทร์-ศุกร

 

       การปรับพฤติกรรมและกระตุ้นพัฒนาการกลุ่ม  โดยเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

(เตรียมอนุบาล/Nursery) ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยนักจิตวิทยาและครูปฐมวัย

 

ช่วงเวลา  09.00 น. - 11.30 น . (ครึ่งวัน)

ช่วงเวลา  09.00 น. - 16.30 น. (เต็มวัน)

 

         เด็กจะได้รับการฝึกทักษะในด้านต่างๆ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อความหมาย สามารถปฏิบัติ

ตามคำสั่งง่ายๆ สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ฝึกการปรับตัวทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

 

วันที่เปิดให้บริการ  วันจันทร์ -  วันเสาร์

 

             นโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ เนอสเซอรี่

 

1. เน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นและการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ

สร้างองค์ความรู้จากการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

2. มุ่งให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  ร่าเริงแจ่มใส  สนใจใฝ่รู้  ประพฤติตนเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบตามวัย สามารถเล่นและ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มุ่งจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น ตามแนวคิด เนอสเซอรี่ น่าดู น่าอยู่ น่ามอง

4. พัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความหลากหลายตรงกับ

พัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัย

5. ปลูกฝังครูผู้สอนทุกคนให้มีความรัก  ความเมตตาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับเด็ก

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขแสดงออกทางจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพของ

เด็กแต่ละคน โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านดนตรี ศิลปะ เกมคณิต เเละสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ในโลกของเด็ก

7. ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริม

ประสบการณ์ทางด้านธรรมชาติบำบัด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ รู้จักตัวเลข สีเเละอักษรไทย

8. ปลูกฝังค่านิยมด้านความเป็นไทย การรักท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9. เน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีระเบียบวินัย

10. สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและพัฒนา เนอสเซอรี่

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย / สวัสดิการ

 

             สวัสดิการ

 

1. อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ (เช้า, กลางวัน, เย็น) + อาหารว่างมื้อ 10.00 น. (เบเกอรี่, ขนมปัง + ฝึกดื่มนมแก้ว) + ของว่างบ่าย หลังอาหาร(ผลไม้) การจัดอาหารและของว่าง ทางผู้บริหารให้เน้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน และไม่ใส่ผงชูรส ในการปรุง  แม่ครัวต้องได้รับการอบรมจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ของจังหวัดสมุทรปราการ ทาง บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ ยังได้จัดอบรมเองโดยเชิญนักโภชนาการผู้ทรงคุณวุฒิมา ให้คำแนะนำและช่วยสอนวิธีตกแต่งอาหารเด็กให้น่าทาน เป็นประจำทุกเทอมของการจัดแผนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อการบริหารองค์กรให้มีความรู้อยู่เสมอ ทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ ใช้ชุดทดสอบอาหาร 3 ชุด

ชุด 1. ทดสอบกรดซาลิซิลิค(สารกันรา)ในอาหาร เช่น ผัก, ผลไม้

ชุด 2. ทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร เช่น ไส้กรอก, ลูกชิ้น, หมูสด, เนื้อสด, ของว่างลอดช่องหรือทับทิมกรอบ, ขนมสาคู, ขนมปัง เป็นต้น

ชุด 3. ทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร เช่น ปลาทะเล, กุ้ง, ปลาหมึก เป็นต้น การตรวจสารในอาหารจะตรวจสอบ เมื่อซื้ออาหารมาจากตลาดทุกสัปดาห์ ก่อนล้างแช่แข็งในตู้เย็น และเมื่อเกิดการสงสัยในอาหารก่อนการปรุง  ได้รับ การสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขของจังหวัด ส่วนภาชนะใส่อาหาร เมื่อล้างเสร็จแล้ว  ต้องล้าง น้ำร้อนอีกครั้งก่อนการเก็บปิดภาชนะทุกครั้ง แล้วเก็บด้วยผ้าขาวปิดสนิท ก่อนนำมาใช้ต่อแต่ละครั้ง

 

2. อาหารนม มื้อเช้า/บ่าย คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมนมให้เด็กๆดื่มเอง เนื่องจากแต่ละคนจะดื่มนมไม่เหมือนกัน สำหรับ เด็กที่ยังดูดนมขวดและมีนมผงส่วนตัว สามารถนำมาฝากให้ทางเราจัดการดูแลให้ได้ ทางเราจะดูแลทำความสะอาดขวด นมสำหรับเด็กให้ และในบางวันเรามีนมถั่วเหลืองไว้ให้บริการ

 

3. กิจกรรม 6 หลัก มีประจำทุกวัน แบ่งการเรียนตามช่วงวัยและได้ใช้ห้องเสริมพัฒนาการที่ออกแบบไว้เฉพาะแต่ละห้อง มีการฝึกให้เด็กๆช่วยเหลือตนเองตามวัย และมีการประเมินผลการพัฒนาการตามวัยประจำทุกสัปดาห์ ตามแผนการเรียนใน หลักสูตรการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ ที่ออกแบบโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

 

4. ทาง บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ มีห้องคัดแยกเด็กป่วยโดยเฉพาะ มีบริบาลดูแลประจำห้องโดยตรง ไม่เรียนร่วมกับเด็กปกติ  ภายในห้องยังได้ติดตั้งหลอดไฟฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล พร้อมเครื่องฟอกอากาศทุกห้องที่เด็กใช้ เราทำความสะอาด ของเล่นทุกวันและทำการฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟฆ่าเชื้อทุกเย็นหลังเด็กกลับบ้าน อากาศภายในห้องเรียนไม่เหม็นอับ สว่าง ปลอดภัยทุกห้อง