© 2012 abckidsnursery.com All Rights Reserved
หน้าแรก.

รุ้จักเรา.

กิจกรรมดีๆ.

เสียงติชม.

นโยบาย/สวัสดิการ.

ระเบียบการ/สมัคร.

คณะผู้บริหาร.

บัณฑิตน้อย.

โลกของเด็ก.

เหตุการณ์ทั่วไป.

ด้านการศึกษา.

ภาพน่ารัก.

ระบบวงจรปิด.

ติดต่อเรา.

รับสมัคร

●รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และ AU PAIR THAILAND

รับสมัคร ครูปฐมวัย หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ไพรัตน์ 085-123-0331

250/183 ม.กฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซ.2) ซ.บางปลา 18

ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร : 085-123- 0331,089- 699-6773

        : 02-752-3240

 

http://bbbnursery.com/

สถานรับเลี้ยง และ
พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

แอนด์ เนิร์สเซอรี่

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย/ที่ปรึกษา สถานรับเลี้ยง

ประสบการณ์ : ครูอนุบาล 35 ปี

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ เลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสุขภาพ

ประสบการณ์ : ทำงานโรง พยาบาล 15 ปี

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ

คณะผู้บริหาร

 

ก่อตั้งขึ้นจากปนิธาณอันแน่วแน่ ของครูพร (นางรัตนาพร ทัศนียกุล) ที่อยากเห็น

เด็กๆภายในหมู่บ้าน และบริเวณรอบๆชุมชนที่พักอาศัยของตนเอง ได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่ ปลูกฝัง และส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา

รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการปรับตัวได้

อย่างเหมาะสม ตามวัยของการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัย ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐาน

สำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพของครอบครัว และสังคมต่อไป

 

ประวัติครูพร : เป็นครูอนุบาลที่มีประสบการณ์การเป็นครู ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐมา

กว่า 35 ปี (โรงเรียนอนุบาลวัดธรรมนิมิต จ.ชลบุรี) ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการ

เลี้ยงดูเด็ก การประยุกต์นำหลักสูตรดูแลเด็กปฐมวัย หรือก่อนวัยเรียนมาส่งเสริมพัฒนา

การเด็กวัยต่างๆ มาอย่างมากมายตลอดระยะเวลารับราชการครู

 

นอกจากนี้ยังได้มีประสบการณ์จริงในการสอนทักษะ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรอนุบาลมา

ตลอดอายุราชการ ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ขัดขวางพัฒนาการและศักยภาพที่

แท้จริง ตามธรรมชาติของเด็ก จึงได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริม

พัฒนาการให้เด็กบรรลุขีดความสามารถที่ควรจะทำได้สูงสุด ตามธรรมชาติของเด็กๆใน

แต่วัย จนกลายเป็นสถานรับเลี้ยง บอสบุ๋นเบบี้โฮมฯ

 

สถานที่ออกแบบตกแต่งเฉพาะเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กทุกช่วงวัย มีความปลอด

ภัย เงียบ สงบ ไร้มลพิษ อยู่ใกล้กับสวนธรรมชาติปลอดโปร่ง ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่

รวมถึงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม อากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เด็กๆสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เช้า

ของทุกๆวัน พร้อมเสียงเพลงเพราะๆ ทุกๆวัน รอบๆสถานรับเลี้ยงฯมีลมตลอดทั้งวัน ไม่แอ

อัด ไม่มีฝุ่นหรือมลพิษ

 

ทางผู้ปกครองจะหมดกังวลเรื่องการติดเชื้อ เพราะทางเนอสเซอรี่มีระบบป้องกันทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศโดยรอบ หรือการสัมผัสของเด็ก แม้แต่ภาชนะที่ใส่อาหารเด็ก

และน้ำดื่มที่เราคัดสรรมาให้เด็กๆของเราทุกคน

 

           ระบบการรักษาความสะอาดภายในเนิร์สเซอรี่

1. ถูพื้น เช็ดอุปกรณ์ ของเล่นต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวัน

2. เปิดระบบไฟ UV light ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเลี้ยงเด็กทุกวัน ระหว่างเวลา 22น - 4น

3. ทำความสะอาดใหญ่เนิร์สเซอรี่ (Big Cleaning Day) ทุกวันเสาร์

 

ทางด้านอาหาร เราเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยปลาผักและผลไม้

เกือบทุกวัน ตามตารางเมนูอาหารประจำสัปดาห์ และเราก็มีการสื่อสารกันเรื่องการทาน

อาหารของเด็กทุกวัน

 

เด็กๆทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี มีความสุข รู้สึกดีต่อเนอสเซอรี่ที่เสมือนบ้าน

หลังที่ 2 ของตนเอง ตัวของผู้บริหารก็เข้ามาดูแลเด็กร่วมกันกับครูพี่เลี้ยงในการทำกิจ

กรรมประจำวันกับเด็กๆทุกวัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้และประเมินทางด้านอารมณ์ของเด็กๆ

ทุกคน ผู้บริหารต้องการเห็นเด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเล่นกิจกรรมทีผู้บริหาร

จัดวางแผนการเรียนรู้ไว้ให้

 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานด้วยจริยธรรม คุณธรรม เมตตาธรรมในการดูแลองค์กร

และเด็กๆ ผู้บริหารต้องการให้ความรักและความอบอุ่นกับเด็กๆเสมือนลูกของตน เข้าใจดี

ว่าทุกช่วงเวลาของเด็กที่ผ่านไปสำคัญมากและมีค่าทุกนาที

 

มีการดูแลทุกช่วงเวลาของเด็กให้มีการกระตุ้นเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กทุกด้าน

ทางสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ ทางหู จมูก ปาก ตา และมือ ทั้งยังเน้นส่งเสริมพัฒนาการทาง

สมองของเด็กๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กต่อไป

 

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

กรรมการผู้บริหาร : โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

( รร.สอนผู้ช่วยแพทย์ / พยาบาล)

 

ประวัติการศึกษา:

- (2535 - 2538) ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- (2542) ประกาศนียบัตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- (2545) ประกาศนียบัตร การตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

- (2546) ประกาศนียบัตร การตรวจวิเคราะห์โรคเลือด ทางห้องปฏิบัติการ

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- (2547) ประกาศนียบัตรอบรม การวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อธุรกิจ

โดยสำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- (2548) ประกาศนียบัตร อบรมระดับผู้บริหาร เรื่องการบริหารเครื่องมือแพทย์

โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย

 

ประวัติการทำงาน:

- (2538-2542) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคนิคการแพทย์)

ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บี.อาร์.ไอ. เอ แล็บ กรุงเทพฯ

- (2542 - 2547) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคนิคการแพทย์)

ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์โปรแล็บ

- (2547-2549) หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบางนา 1 ,2, 3

- (2549-ปัจจุบัน) ผู้จัดการโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

สมุทรปราการ

- (ปัจจุบัน) เป็นคุณพ่อลูกสอง (น้องบอส และ น้องบุ๋น)

 

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ครูปฐมวัย

ที่ปรึกษาสถานรับเลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ที่ปรึกษาสุขภาพ

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ